Algemene leveringsvoorwaarden

* Dirk Rodenburg Tekst hanteert de leveringsvoorwaarden van Tekstnet, beroepsvereniging van tekstschrijvers:


Algemene leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk afgeweken wordt.

Kwaliteit

1. Dirk Rodenburg Tekst verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Geheimhouding

2. Dirk Rodenburg Tekst verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan Dirk Rodenburg Tekst weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich dan ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Concepttekst en eenmalige herziening

3. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal op herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

5. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Dirk Rodenburg Tekst niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Dirk Rodenburg Tekst heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. In geval van overmacht bij Dirk Rodenburg Tekst zal daarvan onverwijld mededeling worden gedaan aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Dirk Rodenburg Tekst opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van Dirk Rodenburg Tekst het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Offerte en offertekosten

8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvan in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van Dirk Rodenburg Tekst en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging

9 In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: - het doel van de opdacht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk; - in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is; - welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn; - wie de tekst goedkeurt, binnen welke termijn; - in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is; - de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (op papier, diskette of andere informatiedrager; post, modem, koerier, et cetera) en het gewenste bestandsformaat; - de uiterste aanleverdatum, de tijd van de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: - research - eindredactie - administratieve ondersteuning, waaronder typwerk - correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden - verzorging van illustraties en/of fotografie - vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking - traffic - vertalingen - pretesten.

Kostensoorten

10. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Vrijwaring

11. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Dirk Rodenburg Tekst tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dirk Rodenburg Tekst.

Aansprakelijkheid

12. Dirk Rodenburg Tekst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dirk Rodenburg Tekst voor het geval, wordt geoordeeld dat Dirk Rodenburg Tekst geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Dirk Rodenburg Tekst jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

13. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel betaald is, blijven alle rechten bij Dirk Rodenburg Tekst.

14. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publiciteitsrecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor de plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

15. Na de exclusieve licentieverklaring als bedoeld in artikel 13 behoudt Dirk Rodenburg Tekst de auteursrechtelijke bevoegdheden.

16. De auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Dirk Rodenburg Tekst brengen en Dirk Rodenburg Tekst moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Dirk Rodenburg Tekst kan eisen dat dat haar naam wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

17. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Dirk Rodenburg Tekst krijgt, kan Dirk Rodenburg Tekst op rond van de Auteurswet het gebruik van deze tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

18. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

19. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Dirk Rodenburg Tekst wordt beschouwd:

- publicatie van het werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; - hergebruik van het werk zonder toestemming; - aantasting van het werk; - publicatie zonder naamsvermelding.

20. De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 19 hebben betrekking op teksten die Dirk Rodenburg Tekst van derden betrekt. Dirk Rodenburg Tekst garandeert daarbij de afnemer dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

21. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Dirk Rodenburg Tekst betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Dirk Rodenburg Tekst kan het factuurbedrag verhogen met 2 % kredietbeperking. Bij betaling later dan dertig dagen is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte in gebrekenstelling nodig. Zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn rekening van de afnemer. De buitengerechtelijk kosten worden gesteld op ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

22. Op elke overeenkomst tussen Dirk Rodenburg Tekst en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht in het arrondissement van Dirk Rodenburg Tekst.